TLL Media | Инженеринг ревю | IndustryInfoBG | South-East European INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог | Енерджи ревю | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
 
 
 
TLL Media ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ - КАТАЛОГЪТ НА ФИРМИТЕ-ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
НАЧАЛО     ENGLISH
Търси
TLL Media
TLL Media
ИздателствотоЗа изданиетоРекламаДоставкаВключванеКонтакти
TLL Media
 

Енерджи Инфо БГ »

Работим за създаването на условия за формирането на коректни и обективни критерии за енергийна ефективност


Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ


2019 г. бе натоварена с много задачи и много предизвикателства. Удовлетворени сме от изпълнението на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020: "Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности." До етапа на успешното му приключване ни дели изпълнението на една от дейностите, заложена в него, която има за цел да интегрира съществуващите информационни системи в Агенцията за устойчиво енергийно развитие в една обща платформа, да разработи нови функционалности и да надгради съществуващите. В тази дейност е включено и изграждане на помощен контактен център (help desk), който ще е в помощ на гражданите и организациите при изпълнение на дейности, свързани с прилагане на политиките заложени в Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници.

По проекта разработихме Методически указания за извършване на обследване за енергийна ефективност на предприятия, вкл. МСП, които са достъпни и на интернет страницата на агенцията.

Проведохме семинарни обучения на енергийни консултанти от регистъра по чл. 60 от ЗЕЕ и на представители на предприятията, вкл МСП, по изготвените методически указания, които преминаха при доста голям интерес.


Обучение на 300 енергийни мениджъри
Обучихме 300 енергийни мениджъри при изпълнение на дейност "Обучения на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС ENISO50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП". Обучения се проведоха във Варна, Бургас, Пловдив, Русе, Плевен и София. В изпълнение на друга дейност от проекта бяха разработени примерни ЕСКО договори за предоставяне на енергийноефективни услуги в промишлени предприятия, вкл. МСП.

Организирахме и проведохме информационни кампании за популяризиране на прилагането на ЕСКО механизма. Мисля, че с изпълнението на този проект постигнахме положителен ефект за прилагането на мерки за ЕЕ и помогнахме за надграждане на знанията на енергийните мениджъри и консултанти, насърчихме прилагането на ЕСКО модела в промишлените предприятия и в известна степен допринесохме за постигането на устойчиво енергийно развитие.

Предизвикателствата пред нас не спират само с изпълнението на този проект. Имахме възможност да надградим така изпълнения проект, за който споменах, с друг, отново с подкрепата на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, който стартира през ноември 2019 г.


Надграждане на капацитета за оценка на резултатите от политиките по ЕЕ и ВЕИ
В резултат от изпълнението на предвидените дейности по него се очаква постигане на положителен ефект за надграждане на капацитета за оценка на резултатите от политиките по ЕЕ и ВЕИ. Очакваме да се създадат условия за формирането на коректни и обективни критерии за енергийна ефективност, които да са от полза за последващо програмиране, анализиране и прогнозиране. Основни дейности по проекта са: организиране на практическо обучение за работа с генератора на модели TIMES и неговите модули: входно-изходните програмни продукти (VEDA FE, VEDA BE) и GAMS; обмяна на опит за енергийно моделиране и прогнозиране на ефекта от прилаганите мерки за повишаване на енергийната ефективност и за използване на ВЕИ в страната, базирано на генератора на модели TIMES; изготвяне/извършване на анализи, проучвания (вкл. анкетни), изследвания, оценки и др., необходими за създаване на система за набиране и поддържане на информация за основни показатели за енергийна интензивност (ефективност) по сектори на икономически дейности в България, набиране на данни за крайното и първично потребление в сектор Индустрия по процеси и видове горива и енергия, както и използването на енергия от възобновяеми източници; разработване на онлайн приложение за сравнение на основни показатели за енергийна ефективност на малки и средни предприятия; организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите от специализираните звена на АУЕР за повишаване на техния капацитет; организиране и провеждане на обучения по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП, за енергийни мениджъри в предприятия.

През изминалата година АУЕР се включи в Национален експертен съвет за координиране изпълнението на Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия, който е от съществено значение предвид централното място, което сградите заемат в политиката на Европейския съюз за енергийна ефективност след 2000 г.
С изменението на директивите за енергийна ефективност (ДЕЕ) и енергийни характеристики на сградите (ДЕХС) държавите членки трябва да разработят нови "Национални дългосрочни стратегии за обновяване на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г., които целят повишаване на енергийната ефективност на всички съществуващи сгради и по възможност превръщането им в такива с почти нулево потребление на енергия по ефективен спрямо разходите начин." Агенцията за устойчиво енергийно развитие координира усилията по разработването на стратегията съвместно с МЕ и МРРБ.


Модернизация на улично осветление
Участваме и в друг важен проект - за Модернизация на улично осветление по програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност", с Министерство на енергетиката, в качеството на програмен оператор. Процедурата за "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините" има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на българските общини и да подобри условията на живот на населението. Кандидатите по процедурата имаха задължение да изготвят и представят в АУЕР Доклад от обследване за енергийна ефективност и необходимите документи според нормативните изисквания.

Не на последно място по важност, разбира се, искам да се спрем и на издаването на гаранции за произход на енергията от възобновяеми източници. АУЕР усърдно работи през изминалата година по разучаване на процедурата за присъединяване на Агенцията към Асоциацията на издаващите органи (АIB). Една от основните дейности на AIB е насочена към разработване, използване и популяризиране на стандартизираната система, известна като "Европейска система за енергийни сертификати" - ЕЕCS, като тя се основава на структури и процедури, които гарантират надеждната работа на международните сертификационни схеми за издаване на Гаранции за произход на енергия.

Държа да отбележа, че въпреки че все още не сме в тази платформа, в редица европейски държави издаваните тук гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници се признават и вече са минали процедура по прехвърляне.

Посрещнахме 2020 г. с желание за още предизвикателства, които ще ни направят още по-уверени в това, което вършим и които ще ни стимулират да не спираме да предоставяме по-качествени услуги и да търсим удовлетворяване, нуждите и очакванията на гражданите.


Четете още:

Енерджи ИНФО БГ
Енерджи ревю
Енерджи ИНФО БГ
 
TLL Media
WebDesignBG            © 2021 TLL Media        Начало   |   Политика за поверителност и защита на личните данни   |   Права за ползване   |   XML    
TLL Media
TLL Media