Енерджи Инфо БГ 2023

Ти Ел Ел Медиа ООД ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ® Издател Ти Ел Ел Медиа ООД София, 1612, бул "Акад. Ив. Ев. Гешов", 104, офис 9, тел.: (02)8183838; факс: (02)8183800 e-mail: office@tllmedia.bg web: www.tllmedia.bg ISSN 1314-4901 © Ти Ел Ел Медиа ООД, 2023 Формат 60х90/16 Печатни коли 12 За достоверността и пълнотата на публикуваната информация отговарят предоставилите я фирми. The authenticity and the completeness of the published information are responsibility of the represented companies. ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ® е издание на ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД – издателство за специализирана техническа периодика. ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ® включва информация за фирмите в България, специализирани в проектиране, производство, търговия и услуги в областта на енергетиката. Издава се ежегодно в печатна версия. Онлайн версия на алманаха е достъпна на сайта на изданието WWW.ENERGYINFO.BG За включване в следващото издание ползвайте формата на сайта на алманаха или се обърнете към отдел Реклама на издателството- тел. 02/818 3838, или на reklama@tllmedia.bg. алманах на българската енергетика онлайн регистър на фирмите доставчици на продукти и услуги за енергетиката WHO is WHO in the Bulgarian Energy Sector ENERGY INFO BG® is a publication of TLL MEDIA LTD. – the Bulgarian Publishing House for professional technical periodicals. ENERGY INFO BG® includes catalogue information for the operating on the Bulgarian market companies specialized in design, production, sales and services in the field of the Power Industry. The hard copy of the publication comes out once a year. The online register is available at its website WWW.ENERGYINFO.BG For participation in the next issue, please use the form at ENERGY INFO BG® website or contact the Advertising department of TLL MEDIA LTD.: phone +359 2 818 3838 or reklama@tllmedia.bg. ® ®

СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS Азбучен указател ...................................................................................................................................................................................4 Company index .......................................................................................................................................................................................5 Предвиждаме до края на 2024 г. всички подстанции на ЕСО да се управляват дистанционно Ангелин Цачев, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) ............................................................6 Редица рискове ще влияят върху цените, достъпността и наличността на енергийните ресурси Добри Митрев, председател на УС на Българска стопанска камара (БСК) ....................................................................................... 7 Подкрепяме развитието на компаниите от сферата в посока повишаване на конкурентоспособността арх. Любомир Станиславов, изпълнителен директор и член на Борда на директорите на Аутомотив Клъстер България ..........8 Намесата в работата на пазарите от страна на ЕС дава своето отражение върху търговията и потребителите на електроенергия и природен газ Атанас Димов, председател на УС на Асоциацията на търговците на енергия в България (ATEБ), ............................................... 9 Развитието на ядрената енергетика на България е необходимо и безалтернативно Богомил Манчев, председател на Български атомен форум (БУЛАТОМ), ........................................................................................10 Електрическата мобилност в България демонстрира растеж със значителен потенциал през 2022 г. Камен Василев, съпредседател на Българска асоциация електрически превозни средства (БАЕПС), ...........................................11 Енергетиката ни има нужда от изготвянето на стратегия и пътна карта на прехода Васил Велев, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)........................................................ 12 В бъдеще ще наблегнем върху по-тясно сътрудничество с образователния сектор Орлин Димитров, изпълнителен директор на Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ)................ 13 Работим усилено за създаването на закон за развитие на електрическата мобилност Иван Костов, член на УС на Индустриален клъстер Електромобили (ИКЕМ) .................................................................................. 14 Фирмени представяния/ Company presentations РАЗДЕЛ 1 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ SECTION 1 ENERGY EFFICIENCY .................................................................................................... 15 РАЗДЕЛ 2 ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА SECTION 2 RENEWABLE ENERGY ................................................................................................... 37 РАЗДЕЛ 3 ЗАРЯДНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ SECTION 3 ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE ..................................................... 41 РАЗДЕЛ 4 ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА SECTION 4 THERMAL ENGINEERING............................................................................................... 49 РАЗДЕЛ 5 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА SECTION 5 ELECTRIC POWER SYSTEMS........................................................................................ 61 РАЗДЕЛ 6 ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА SECTION 6 NUCLEAR POWER INDUSTRY....................................................................................... 89 РАЗДЕЛ 7 ГАЗИФИКАЦИЯ, ВЪГЛИЩА, НЕФТ SECTION 7 GAS, COAL, OIL/PRIMARY ENERGY SOURCES............................................................ 93

ENERGYINFO.BG 4 азбучен указател / company index Азбучен указател CANTONI MOTOR................................................16 HEXONIC-CZ ........................................................ 50 MAX WEISHAUPT.........................................17, 51 АББ БЪЛГАРИЯ...........................................18, 42 АДЕКС ЕНЕРДЖИ..............................................19 АЛФА ЛАЙТ........................................................20 АС - ДС..............................................................62 АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ ................................63 АТРА ................................................................... 21 АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ.....................43 БЕВЕР-ДРАЙВ.............................................22, 52 БИ АР ЕС БОЛКАНС ..........................................64 БУЛАТОМ ............................................................ 90 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА (БАСЕЛ)..........65 ВАЙД-БУЛ .......................................................... 67 ВИВ ИЗОМАТИК..........................................44, 66 ГАЗТЕРМ ............................................................ 94 ГЕМАМЕКС МОУШЪН КО...................................45 ГЛОБАЛ - ТЕСТ............................................23, 38 ДАНФОС, СЕГМЕНТ CLIMATE SOLUTIONS........53 ДЕЛТА ИНСТРУМЕНТ .........................................68 ЕКО ИНДЪСТРИС...............................................24 ЕЛЕКТ ................................................................. 69 ЕЛИА ................................................................... 70 ЕЛИОР МЛ..........................................................39 ЕЛМАРК ГРУП ....................................................25 ЕЛПРОМ ХАРМАНЛИ..........................................71 ЕНЕРГЕТИКА ЛД.................................................72 ЕХНАТОН.....................................................46, 73 ЖО И ВЕН БЪЛГАРИЯ.......................................74 ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОДИ......................................54 И.Б.Л.-БЪЛГАРИЯ ............................................... 55 ИНДУМАТИК ....................................................... 26 ИНОТЕХ-ЕС ......................................................... 27 КАСТИВА ............................................................ 56 КОНТРАГЕНТ 35.................................................75 КОНТРОЛТЕСТ............................................. 91, 95 ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ..........................................48 МАУС ЕЛЕКТРОНИКС.........................................28 МЕТИКС .............................................................. 76 МИКРОДИС ЕЛЕКТРОНИКС...............................29 ОЙЛОН ................................................................ 57 ПАНИМЕКС ......................................................... 77 РИТАЛ ................................................................. 78 СЖС БЪЛГАРИЯ.................................................79 СИБЕЛ ................................................................ 80 СИГМА......................................................... 58, 81 СИМПЛЕКС ......................................................... 30 СОЛ БЪЛГАРИЯ..................................................96 СТИМАР 1................................................... 31, 40 Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ .........................................82 ТИТА-КОНСУЛТ ................................................... 92 ТРАНСИМПЕКС-БЪЛГАРИЯ ................................ 84 ТРИСТАН 02.......................................................85 ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ..............................32 УСТРЕМ .............................................................. 33 ФЕСТО ................................................................ 34 ФИЛКАБ ............................................................. 86 ХЕРЦ АРМАТУРА................................................59 ЦЕ ЦЕ ЕС - БЪЛГАРИЯ............................... 36, 60 ШРАК ТЕХНИК....................................................87

ENERGYINFO.BG 5 азбучен указател / company index Company Index ABB BULGARIA............................................ 18, 42 AC - DC..............................................................62 ADEX ENERGY....................................................19 AKHNATON.................................................. 46, 73 ALFA LIGHT........................................................20 ASSOCIATION OF TRADERS WITH ENERGY IN BULGARIA..............................63 ATRA .................................................................. 21 AUTOMOTIVE CLUSTER BULGARIA....................43 BEVER-DRIVE............................................... 22, 52 BRS BALKANS..................................................64 BULATOM ........................................................... 90 BULGARIAN ASSOCIATION OF ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS (BASEL).......65 CANTONI MOTOR................................................16 CCS - BULGARIA......................................... 36, 60 CONTRAGENT 35................................................75 CONTROLTEST............................................. 91, 95 DANFOS, CLIMATE SOLUTIONS..........................53 DELTA INSTRUMENTS........................................68 ECO INDUSTRIES................................................24 ELECT ................................................................. 69 ELECTRODES FACTORY - IHTIMAN....................54 ELIA .................................................................... 70 ELIOR ML...........................................................39 ELMARK GROUP.................................................25 ELPROM HARMANLI...........................................71 ENERGETIKA LD .................................................72 FESTO ................................................................. 34 FILKAB ................................................................ 86 GASTERM ........................................................... 94 GEMAMEX MOTION CO.......................................45 GLOBAL - TEST........................................... 23, 38 HERZ ARMATURA...............................................59 HEXONIC-CZ ........................................................ 50 I.B.L.-BULGARIA .................................................. 55 INDUMATIC ......................................................... 26 INOTECH-ES ........................................................ 27 JO & VEN BULGARIA..........................................74 KASTIVA ............................................................. 56 LEGRAND BULGARIA..........................................48 MAUS ELECTRONICS..........................................28 MAX WEISHAUPT......................................... 17, 51 METIX ................................................................. 76 MICRODIS ELECTRONICS...................................29 OILON ................................................................. 57 PANIMEX ............................................................. 77 RITTAL ................................................................ 78 SCHRACK TECHNIK............................................87 SGS BULGARIA...................................................79 SIBEL .................................................................. 80 SIGMA.......................................................... 58, 81 SIMPLEX ............................................................. 30 SOL BULGARIA...................................................96 STIMAR 1.................................................... 31, 40 T&D ENGINEERING .............................................82 THETA-CONSULT ................................................ 92 TRANSIMPEX-BULGARIA ..................................... 84 TRISTAN 02........................................................85 TUV RHEINLAND BULGARIA...............................32 USTREM ............................................................. 33 VIV ISOMATIC.............................................. 44, 66 WEID-BUL ........................................................... 67

ENERGYINFO.BG 6 Предвиждаме до края на 2024 г. всички подстанции на ЕСО да се управляват дистанционно Ангелин Цачев, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ През 2022 г. Електроенергийният системен оператор отбеляза 15 години като независим електропреносен оператор на България. Годишнината ни мотивира да продължаваме да работим за развитие на електропреносната мрежа в отговор на целите за постигане на беземисионна европейска енергетика. През последните пет години ЕСО инвестира близо 1 млрд. лв. за модернизиране на електроенергийната система и увеличаване на преносните способности на мрежата. През 2022 г. вложихме близо 200 млн. лв. в рехабилитация и изграждане на нови електропроводи и подстанции. С близо 500 млн. лв. европейско финансиране изградихме 450 км нови електропроводи 400 kV, които повишават преносните капацитети на границите ни с Румъния и Гърция и обезпечават интегрирането на енергията от новите ВЕИ. От 2 години изпълняваме широкообхватен проект за дигитална трансформация на системите за управление на електропреносната мрежа в условията на нисковъглеродна енергетика. През 2022 г. интензивно продължихме изпълнението на програмата за автоматизиране управлението на подстанциите. До момента сме инвестирали над 130 млн. лв. в изграждането на системи за дистанционно управление – в експлоатация са пет опорни пункта в цялата страна, от които автоматизирано вече се управляват 150 подстанции. До края на 2024 г. планираме всичките 265 подстанции на ЕСО да се управляват дистанционно от опорен пункт. ЕСО отговорно работи и за подкрепа на кадровото обезпечаване на електроенергийния сектор. През 2022 г. разширихме инициативите в рамките на програмата на дружеството „Училище за енергетици“. След стипендиантската и стажантската програми ЕСО започна проект за дуално обучение на средношколците от професионалните гимназии по електротехника в България. 2022 г. беше ключова и за завършване на процеса по свързване на българския електроенергиен пазар с общия европейски пазар. На 29 ноември 2022 г. страната ни напълно се интегрира към единния европейски пазар на електроенергия с въвеждането в реална работа на пазарното обединение в рамките на деня на българо-гръцката граница. Активно планираме и работим за разширяване на електропреносната мрежа Електроенергийният системен оператор очерта своята ясна визия за трансформиране на енергийната система в отговор на целите на зеления преход и гарантиране сигурността на доставките на електроенергия за всички потребители. Визията за Стратегия за развитие на българската енергетика до 2053 г. също залага на балансирания модел между паралелното развитие на ВЕИ, АЕЦ и ПАВЕЦ. Вече е факт големият инвеститорски интерес към изграждане на нови ВЕИ. До началото на февруари 2023 г. в ЕСО са постъпили заявления за изграждането на нови ВЕИ с близо 34 000 MW обща инсталирана мощност. Тази тенденция ангажира екипите на дружеството активно да работят за планиране и разширяване на електропреносната мрежа. Необходими са обаче и проактивни действия на европейско ниво за развитие на енергийната инфраструктура в Континентална Европа. През октомври 2022 г. ЕСО беше домакин на среща на Борда на Европейската асоциация на електропреносните оператори (ENTSO-E), на която изтъкнах необходимостта от изграждането на допълнителна европейска инфраструктура, която да осигури капацитет за интегриране на зелената електроенергия и балансираното управление на електропреносната мрежа в условията на голям дял на енергийните източници с непостоянен характер. В ЕСО мислим и за подкрепа на беземисионния транспорт. През 2022 г. подписахме с Националното сдружение на общините и няколко браншови организации Меморандум за сътрудничество за изграждане на национална инфраструктура от зарядни станции за електромобили в близост до подстанциите на ЕСО. Продължаваме прилагането на конкретни стъпки за увеличаване на преносния капацитет на мрежата През настоящата година ще продължим да работим за разширяване и модернизиране на електропреносната мрежа, за да отговорим на целите за зелен преход на европейската икономика. Предстои да започне изпълнение на проекта „Устойчив водороден регион Загора“, в който ЕСО е партньор. Проектът си поставя за цел в рамките на 5 години да разработи бизнес модели за широко приложение на водорода като енергоносител. През 2023 г. ще предприемем конкретни стъпки за трансформиране на мрежа 220 kV към ниво на напрежение 400 kV с цел увеличаване на преносния капацитет за присъединяване на новоизграждащите се ВЕИ мощности. Отчитайки важната роля на пазарната интеграция, ЕСО подкрепя усилията в тази посока на държавите от Западните Балкани, които не са членове на Европейския съюз. Активно участваме в два пилотни проекта за пазарна интеграция със Северна Македония и с Хърватия и Сърбия.

ENERGYINFO.BG 7 Редица рискове ще влияят върху цените, достъпността и наличността на енергийните ресурси Добри Митрев, председател на УС на Българска стопанска камара (БСК), за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ Значителна част от резултатите от дейността през 2022 г. бяха доминирани от ротационното председателство от БСК на Асоциацията на организацията на българските работодатели, включително защитата на продължаването на програмата за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия. Прилагането на програмата за компенсиране не е самоцелно. То спомогна за запазване до някаква степен на конкурентоспособността и производителността на българските предприятия, за запазване на заетостта, и ограничи прехвърлянето на повишените разходи от производствените върху потребителските цени. За момента е трудно да се оценят напълно преките и непреки ефекти от прилагане на програмата, особено като се има предвид, че цените на електрическата енергия за небитови потребители са извън обхвата на измерителя на инфлацията (индекса на потребителските цени). 705,5 млрд. евро са използвани от ЕС за предпазване на потребителите от нарастващите разходи за енергия Налични са различни по степен на въздействие и значимост рискове, които ще влияят и през настоящата година върху процесите на формиране на цените на енергийните ресурси, тяхната достъпност и наличност. Преобладаващата част от рисковете са политически, а именно: военните действия в Европа, изборите за Европарламент през следващата година, което ограничава донякъде законодателната инициатива на текущия състав на ЕК, прилагането на практика на насърчителните мерки в американския закон за намаляване на инфлацията, и други, които водят до съответни промени и икономически рискове: деиндустриализация на Европа (и като континент, и като политически съюз), включително чрез релокация на столетни компании в страни, където получават по-благоприятни условия за бизнес, затваряне (фалит, прекратяване на дейността) на утвърдени, традиционни предприятия, дедоларизация на международната търговия, намаляване на конкурентоспособността на предприятията и благосъстоянието, и др. ЕС е използвал 3% от общия БВП за компенсиране на гражданите и предприятията за високите енергийни цени. Според изследователския център „Брьогел“, от началото на септември 2021 г. до ноември 2022 г. над 705,5 млрд. евро са използвани от страните от ЕС, за да предпазят потребителите от нарастващите разходи за енергия. Обнадеждаващи са сигналите и съобщенията, които се появяват от научни институции и колективи за „зелени“ технологични решения при производството и съхранението на електроенергия. Необходими са значителни средства и време за пазарната реализация и превръщането на проектните продукти и технологични решения в индустриални. Целта ни е постигане на трайни и устойчиви условия за предприемачество През отминалата 2022 г. катализираха редица процеси, които набираха скорост постепенно в последните години – увеличаване на амбицията за постигане на зелен и енергиен преход, включително на въглеродна неутралност до 2050 г.; реална диверсификация на доставките и източниците на енергийни ресурси; кристално ясни станаха пропуските и несъвършенствата на законодателната среда и устройството на енергийния сектор в страната. Това донякъде предопределя продължаването на работата и посоката на инициативите и дейностите на БСК, включително за постигане на трайни и устойчиви условия за предприемачество: прилагането на пазарните принципи и дългосрочни решения, които да гарантират предвидимост на правната и регулаторна среда; облекчаване и опростяване на административните процедури и срокове; стабилност на физическите доставки на енергия; икономически достъпни възможности за управление на риска. Акцент в работата е създаването на регулаторна тестова среда (sandbox) за диалог и взаимодействие между компании и компетентните публични институции в конкретна сфера от икономическия живот за анализ на нормативната уредба и обмяна на идеи за подобрението й, така че да насърчава бизнес иновациите.

ENERGYINFO.BG 8 Електромобилността бе сред ключовите теми по време на наймащабното събитие на Аутомотив Клъстер България през изминалата година – международната конференция Automotive & Mobility Forum 2022. Тя обедини иноватори в сектора от Южна и Източна Европа, които представиха тенденциите, свързани с производството на електрически превозни средства, батериите и технологиите в електрическата мобилност. Аутомотив Клъстер България организира съвместно с ръководителя на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент Петър Витанов кръгла маса на тема „Транспортът на бъдещето – чиста енергия на справедлива цена“. Целта на събитието бе да стимулира диалога между изпълнителната, законодателната власт и бизнеса по отношение нуждата от реформи и мерки, произтичащи от изискванията за декарбонизация и постигане на въглеродна неутралност на Европейския съюз към 2050 г. Поставени бяха акценти върху принципите за въвеждане на електрически автомобили, необходимостта от изграждане на зарядни панели по републиканската пътна мрежа, привличането на инвеститори в областта на мултимодалния транспорт, имплементирането на успешни бизнес политики и практики. Двойно увеличение на регистрираните нови електромобили у нас Обръщаме поглед с положителна равносметка за развитието на Подкрепяме развитието на компаниите от сферата в посока повишаване на конкурентоспособността арх. Любомир Станиславов, изпълнителен директор и член на Борда на директорите на Аутомотив Клъстер България, за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ българската автомобилна индустрия през изминалата година, и в частност в сферата на електромобилността. Асоциацията на европейските автомобилни производители отчете двойно увеличение на регистрираните нови акумулаторни електромобили у нас през изминалата 2022 г. Това се случва в корелация с ръста на продажбите на електрически превозни средства на европейския пазар. В този контекст става все по-необходимо изграждането на зарядна инфраструктура, удовлетворяваща тенденциите за нарастващ автопарк на електрически превозни средства, наред с развитието на високотехнологични производства и разработката на дигитални решения. Можем да откроим имената на някои технологични лидери у нас, предоставящи ноу-хау и иновативни технологии в сферата на електромобилността. Изключително успешно например се развива българското направление за електромобилност на международната технологична компания ABB, реализирайки редица проекти за разширяване на мрежата от зарядни станции у нас. Друг ключов успех в българската автомобилна индустрия през 2022 г. бе откриването през декември на европейския R&D център на третия по големина в света производител на електромотори – Nidec, който вече има амбициозни планове за разширяване на българския си екип през тази година. Automotive & Battery Forum 2023 ще разгледа последните пробиви в сектора Автомобилната индустрия е един от най-динамично развиващите се сектори у нас, съставлявайки около 12% от БВП на страната и осигурявайки над 70 000 работни места. Аутомотив Клъстер България ще насочи усилията си в това да подкрепя развитието на фирмите от сферата така, че да бъдат конкурентни на модерните световни технологични компании. В този контекст е ключово и артикулирането на актуалните предизвикателства и възможности в прехода към електрификацията. Върху това ще поставим акцент в рамките на международната конференция Automotive & Battery Forum 2023, която организираме през април т.г., съвместно с Българската агенция за инвестиции и Kinstellar. Тя ще обедини специалисти от световни компании лидери в сектора, C-level мениджъри, както и представители на изпълнителната власт. Лекторите ще запознаят гостите на форума с последните пробиви при батериите за електромобили, системите за съхранение на енергия и електрификацията на тежкотоварния транспорт. Форумът ще предостави платформа за споделяне на добри практики, опит и идеи за бъдещето на зарядната инфраструктура, декарбонизирането на сектора и много други. През настоящата 2023 г. Аутомотив Клъстер България ще продължи да разгръща сътрудничеството си с бизнес и институционални партньори в рамките на разнообразни инициативи с фокус върху електрическата мобилност.

ENERGYINFO.BG 9 Изминалата 2022 г. беше безпрецедентна в историята на пазарите на електроенергия и природен газ. Станахме свидетели на множество ценови рекорди. Това, от своя страна, доведе до ситуация, която принуди правителствата на държавите и Европейската комисия да се намесят в работата на пазарите. А целта беше защита на потребителите и гарантиране на поносими цени за бизнеса в Европа. България не беше изключение и още от края на 2021 г. в страната беше въведена програма за компенсиране на небитовите потребители на електрическа енергия заради високите цени. Тя продължава и до настоящия момент, като срокът й на действие беше удължен по време на последното правителство до края на 2023 г. Основни участници в програмата са именно търговците, които ежемесечно начисляват отстъпка от крайната цена на електроенергията на своите клиенти. Изпълнението на програмата не мина без сътресения, като постави доставчиците пред сериозни ликвидни проблеми (липса на средства). Причината беше, че средствата за компенсации, идващи от държавата, се предоставяха със закъснения, а компенсациите за бизнеса се начисляваха веднага. В този промеждутък от време търговците чакаха значителни суми от държавата, като в същото време продължаваха да закупуват електроенергия за клиентите си и то по непрекъснато увеличаващи се цени. Понякога чаканият размер на компенсацията двукратно надвишаваше средствата, плащани от крайните клиенти към доставчиците на електроенергия. Намесата в работата на пазарите от страна на ЕС дава своето отражение върху търговията и потребителите на електроенергия и природен газ Атанас Димов, председател на УС на Асоциацията на търговците на енергия в България (ATEБ), за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ Ако се абстрахираме от темата, свързана с рекордните цени на електроенергията и енергоносителите, 2022 г. беше белязана от няколко съществени технически промени в работата на пазара на електроенергия. През пролетта стартира етап 1 от въвеждането на единния формат за обмен на данни. Това представлява автоматизиране и уеднаквяване на процесите по предоставянето на информация между мрежовите оператори и пазарните участници. Въвеждането на по-нататъшните етапи ще продължи да се случва и през 2023 и 2024 г. Аномалии на българския пазар на електроенергия През февруари миналата година беше приета забрана за обединяване на координаторите на балансиращи групи. Ефектът бе усетен от целия пазар – потребители, търговци и производители. Въпреки че цените за небаланс се понижиха, за мнозинството от координатори (над 95%) и техните клиенти общите разходи за балансиране скочиха. Причината беше увеличение на цялостните количества небаланс и съществената разлика между цените за излишък и борсовата цена на електроенергията. Вследствие на ниските цени за недостиг спаднаха и „регулираните“ цени на Доставчиците от последна инстанция (ДПИ), които се явяват аварийни или резервни доставчици, например в случай на отпадане на търговец от пазара. ДПИ снабдяват по тарифи, обвързани с цените за небаланс (недостиг), при което техните клиенти получаваха най-ниските цени, дори по-ниски от борсовите цени на едро. Тази аномалия предизвика миграция на клиенти от нормалните доставчици към ДПИ. Други важни събития бяха въвеждането на 15-минутния период на сетълмент, при който балансирането и търговията на пазар в рамките на деня мина на 15-минутни интервали, и продължаващият процес на интегриране на българския електроенергиен пазар с общия европейски. Увеличи се капацитетът, разпределян за търговия в режим на пазарно обединение, а към пазар в рамките на деня се присъедини Гърция. Усилията на Асоциацията през 2023 г. През 2023 г. ще фокусираме усилията си върху подобряване на функционирането на пазара и най-вече върху постигането на справедливи компенсации за крайните клиенти и справедливи условия за извършване на вноски от страна на производители и търговци, които да осигурят средствата за тези компенсации. Ще се опитаме да подпомогнем премахването на най-различни съществуващи бариери пред навлизането на нови участници на пазара, било то производители, търговци или крайни клиенти. Въвеждането на единна цена за балансиране ще е следващата важна стъпка за сближаването ни с европейските енергийни пазари.

ENERGYINFO.BG 10 Стратегическата визия за развитие на електроенергийния сектор на Република България, 2023 – 2053 г., изразявайки аргументите на ядрената индустрия на България за необходимостта от незабавно предприемане на реални стъпки в ефективното стартиране на първия проект за нова ядрена мощност у нас така, че тя да заработи преди 2035 г. в съответствие с ангажимента, който страната ни е поела още през 2020 г. в рамките на одобрения от ЕК ИНПЕК. Нужно е съхраняване на позицията на страната на нетен износител на електроенергия Пазарните тенденции в сектор електроенергетика доказват растящата дефицитност на този пазар и необходимостта от изграждане на базови мощности. Може да се посочи също, че тези пазарни тенденции доказват и че сигурността на доставките за вътрешния пазар на приемливи цени изисква съхраняване на позицията на страната на нетен износител на електроенергия. Бизнес тенденциите през годината очертаха посоката, в която се развива политиката на преобладаващата част от европейските страни именно в отговор на посочените по-горе пазарни тенденции и предвид техния дългосрочен и неизбежен характер. А именно предприемането на ясна политика, решения и действия за незабавно преориентиране към изграждане на нови ядрени мощности. За пример могат да се посочат страни като Франция, Швеция, Нидерландия, Словения, Полша, Чехия, Словакия, Румъния. За съжаление това също означава, че когато найпосле и ние неизбежно се включим в тази група, поради ангажираност на доставчиците на технологии, които се броят на пръсти, може отново Развитието на ядрената енергетика на България е необходимо и безалтернативно Богомил Манчев, председател на Български атомен форум (БУЛАТОМ), за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ Независимо от всички трудности, предизвикани от редицата както външни, така и вътрешни кризи, и независимо от практическото замразяване на проектите в ядрената енергетика, Сдружението не само увеличи своята членска маса, но и реализира редица по наше мнение навременни инициативи, които определено повлияха за постепенната промяна в отношението към бъдещето на нашата ядрена енергетика. На първо място беше разработена „Позиция на Булатом относно необходимостта от осигуряване на условия за устойчиво развитие на българската ядрена енергетика“, която, заедно с обосноваващите анализи, беше представена пред всички държавни институции и широко популяризирана в обществото. На второ място Булатом проведе цикъл от 4 виртуални семинарa по теми, свързани с ядрената енергетика, в които участваха представителни на МЕ, БЕХ, АЕЦ Козлодуй, АЯР, Nucleareurope и международни експерти от най-високо ниво. Тези семинари, както и спомената Позиция, създадоха основа за трезво отчитане на възможностите, които ядрената енергетика дава на България в усилията за дългосрочно осигуряване на необходимата независимост, сигурност и достъпност на електроенергията по един предвидим и управляем начин. Представители на Булатом участваха активно в дискусиите по да се окажем в безнадеждно изостанало положение относно реализацията на тези планове. Към технологичните тенденции безспорно следва да се отбележи достигането на технологична готовност за навлизане на първите лицензирани проекти на малки модулни реактори (ММР). В САЩ и Канада, както и в редица европейски страни – Обединеното кралство, Франция, Чехия, Полша, се извършва сериозна подготовка на такива проекти, а изграждането на първия такъв реактор се очаква и в Румъния, където вече е определена площадката за разполагане на първия ММР. Нова ядрена мощност е от ключово значение за постигане на целите за дългосрочно развитие на страната Сдружението ще продължи с всички възможни средства да защитава своята теза, че развитието на ядрената енергетика на България е необходимо и безалтернативно. В тази връзка Сдружението още по-активно ще продължи да обосновава, че без крупни беземисионни базови мощности, които да осигуряват предвидими цени на произведената ел. енергия за един дълъг период от време, развитието на българската енергетика е невъзможно, както е невъзможно и изпълнението на изискванията на ЕК за Зелената сделка. Очакваме да продължи дебатът за строителство на нови ядрени мощности в България, както и да се предприемат реални стъпки за стартиране на първия проект за нова ядрена мощност, който този път следва да бъде „обречен на успех“, защото този успех има ключово значение в постигане на целите за дългосрочно развитие на страната.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=