Енерджи Инфо БГ 2024

Ти Ел Ел Медиа ООД ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ® Издател Ти Ел Ел Медиа ООД София, 1612, бул "Акад. Ив. Ев. Гешов", 104, офис 9, тел.: (02)8183838; факс: (02)8183800 e-mail: office@tllmedia.bg web: www.tllmedia.bg ISSN 1314-4901 © Ти Ел Ел Медиа ООД, 2024 Формат 60х90/16 Печатни коли 14 За достоверността и пълнотата на публикуваната информация отговарят предоставилите я фирми. The authenticity and the completeness of the published information are responsibility of the represented companies. ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ® е издание на ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД – издателство за специализирана техническа периодика. ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ® включва информация за фирмите в България, специализирани в проектиране, производство, търговия и услуги в областта на енергетиката. Издава се ежегодно в печатна версия. Онлайн версия на алманаха е достъпна на сайта на изданието WWW.ENERGYINFO.BG За включване в следващото издание ползвайте формата на сайта на алманаха или се обърнете към отдел Реклама на издателството- тел. 02/818 3838, или на reklama@tllmedia.bg. алманах на българската енергетика онлайн регистър на фирмите доставчици на продукти и услуги за енергетиката WHO is WHO in the Bulgarian Energy Sector ENERGY INFO BG® is a publication of TLL MEDIA LTD. – the Bulgarian Publishing House for professional technical periodicals. ENERGY INFO BG® includes catalogue information for the operating on the Bulgarian market companies specialized in design, production, sales and services in the field of the Power Industry. The hard copy of the publication comes out once a year. The online register is available at its website WWW.ENERGYINFO.BG For participation in the next issue, please use the form at ENERGY INFO BG® website or contact the Advertising department of TLL MEDIA LTD.: phone +359 2 818 3838 or reklama@tllmedia.bg. ® ®

СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS Азбучен указател ................................................................................................................................................................................................. 4 Company index ..................................................................................................................................................................................................... 5 ЕСО решително продължава последователната си инвестиционна политика за развитие на електропреносната мрежа Ангелин Цачев, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) ......................................................................... 6 Тенденциите за декарбонизация, дигитализация и децентрализация на сектора се запазват Добри Митрев, председател на УС на Българска стопанска камара (БСК) ..................................................................................................... 7 Изкуственият интелект ще допринесе за устойчивата и интелигентна мобилност aрх. Любомир Станиславов, изпълнителен директор и член на УС на Аутомотив Клъстер България (АКБ) ............................................... 8 Електроиндустрията продължава да е водещ сектор в износа от България Орлин Димитров, изпълнителен директор на Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) ............................... 9 Навлизането на системите за съхранение на енергия би позволило на България да запази ключовата си позиция в енергийната карта на Балканите Десислава Матева, административен директор, Асоциация за производство, съхранение и търговия на електроенергия (АПСТЕ) .... 10 Ядрената енергетика преживява своя ренесанс на международно ниво Богомил Манчев, председател на УС на Български атомен форум (БУЛАТОМ) ............................................................................................. 11 Развитието на сектора зависи от колективните усилия на всички заинтересовани страни Соня Николова-Кадиева, председател на УС на Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) ....................................................................... 12 Работим интензивно по иновативни системи за съхранение на енергия доц. Николай Тютюнджиев, ръководител на лаборатория по фотоволтаични и хибридни системи към ЦЛ СЕНЕИ-БАН ......................... 13 Преходът към по-устойчива енергетика изисква стратегическо управление д-р инж. Веселин Тодоров, председател и учредител на Сдружение „Соларна Академия България“ ............................................................. 14 Имаме водеща роля в развитието на водородните технологии у нас доц. д-р Пламен Николов, директор на Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ - БАН (ИЕЕС-БАН) .............................................................................................................................................. 15 Светът се движи с бърза скорост към нов тип мобилност Иван Костов, член на УС на Индустриален клъстер Електромобили (ИКЕМ) ............................................................................................... 16 Фирмени представяния/ Company presentations РАЗДЕЛ 1 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ SECTION 1 ENERGY EFFICIENCY .................................................................................................... 17 РАЗДЕЛ 2 ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА SECTION 2 RENEWABLE ENERGY ................................................................................................... 37 РАЗДЕЛ 3 ЗАРЯДНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ SECTION 3 ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE ..................................................... 49 РАЗДЕЛ 4 ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА SECTION 4 THERMAL ENGINEERING............................................................................................... 55 РАЗДЕЛ 5 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА SECTION 5 ELECTRIC POWER SYSTEMS........................................................................................ 67 РАЗДЕЛ 6 ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА SECTION 6 NUCLEAR POWER INDUSTRY....................................................................................... 99 РАЗДЕЛ 7 ГАЗИФИКАЦИЯ, ВЪГЛИЩА, НЕФТ SECTION 7 GAS, COAL, OIL/PRIMARY ENERGY SOURCES.......................................................... 107

ENERGYINFO.BG 4 азбучен указател / company index Азбучен указател CANTONI MOTOR...................................................18 HEXONIC-CZ ........................................................... 56 MAX WEISHAUPT............................................ 57, 19 АББ БЪЛГАРИЯ............................................... 20, 50 АДЕКС ЕНЕРДЖИ..................................................21 АКВА ДЖЕТ 2011.......................................100, 108 АЛФА ЛАЙТ............................................................22 АРИСТОН СПА .......................................................58 АС - ДС..................................................................68 АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ............................................38 АТРА ....................................................................... 23 АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ........................51 БЕВЕР-ДРАЙВ................................................. 24, 59 БУЛАТОМ .............................................................. 101 БЪЛГАРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ......................................40 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА (БАСЕЛ) .................................................................. 69 ВАЙД-БУЛ....................................................... 25, 71 ВВТ ИНЖЕНЕРИНГ.................................................41 ВЕРСОЛЕЙ .............................................................. 42 ВИВ ИЗОМАТИК.............................................. 52, 70 ГАЗТЕРМ .............................................................. 109 ГЛОБАЛ - ТЕСТ............................................... 26, 43 ДЕЛТА ИНСТРУМЕНТ.............................................72 ЕЕГ ИНЖЕНЕРИНГ.................................................73 ЕКО ИНДЪСТРИС..................................................27 ЕЛЕКТ ..................................................................... 74 ЕЛКАБЕЛ ................................................................. 75 ЕЛМАРК ГРУП........................................................28 ЕЛПРОМ ХАРМАНЛИ..............................................76 ЕЛТЕРА М...............................................................44 ЕНЕРГЕТИКА ЛД....................................................77 ЕНЕРГОТЕХ ........................................................... 110 ЕХНАТОН......................................................... 53, 78 ЖО И ВЕН БЪЛГАРИЯ...........................................80 ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОДИ.........................................60 И.Б.Л.-БЪЛГАРИЯ ................................................... 61 ИНДУМАТИК .......................................................... 29 ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ „АКАДЕМИК ЕВГЕНИ БУДЕВСКИ“ - БАН..............45 КАСТИВА ................................................................ 62 КОНИКА МИНОЛТА БИЗНЕС СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ .............................................................. 46 КОНТРАГЕНТ 35.....................................................81 КОНТРОЛТЕСТ............................................. 102, 111 ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ..............................................54 ЛОКАТОР-К ............................................................. 82 МАУС ЕЛЕКТРОНИКС.............................................30 МЕТИКС ................................................................. 83 МИКРОДИС ЕЛЕКТРОНИКС ..................................31 МОТТ МАКДОНАЛД (БЪЛГАРИЯ)........................103 НАКРА .................................................................... 63 НИКДИМ ................................................................ 84 ПАНИМЕКС ............................................................ 85 РАЙКОС ТЕХ..........................................................86 РИТАЛ .................................................................... 87 СВМ-БЪЛГАРИЯ ..................................................... 32 СЖС БЪЛГАРИЯ.....................................................88 СИБЕЛ .................................................................... 89 СИМЕНС ЕНЕРДЖИ...............................................91 СИМПЛЕКС ............................................................. 33 СОЛ БЪЛГАРИЯ....................................................112 СТИМАР 1.......................................................34, 47 Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ.............................................92 ТИТА-КОНСУЛТ ..................................................... 104 ТРАНСИМПЕКС-БЪЛГАРИЯ .................................... 94 ТРИСТАН 02...........................................................95 ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ.................................35 ФОТОМЕЙТ БЪЛГАРИЯ..........................................48 ХАМСТЪР КЛИЙНИНГ............................................36 ХИДАК........................................................... 64, 105 ЦЕ ЦЕ ЕС - БЪЛГАРИЯ...................................65, 96 ШАНДОР ................................................................ 97 ШРАК ТЕХНИК.......................................................98

ENERGYINFO.BG 5 азбучен указател / company index Company Index ABB BULGARIA................................................ 20, 50 AC - DC..................................................................68 ADEX ENERGY........................................................21 AKHNATON...................................................... 53, 78 ALFA LIGHT............................................................22 AQUA JET 2011..........................................100, 108 ARISTON SPA.........................................................58 ASSOCIATION FOR PRODUCTION, STORAGE AND TRADING OF ELECTRICITY............38 ATRA ...................................................................... 23 AUTOMOTIVE CLUSTER BULGARIA........................51 BEVER-DRIVE.................................................. 24, 59 BULATOM ............................................................. 101 BULGARIA ENGINEERING.......................................40 BULGARIAN ASSOCIATION OF ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS (BASEL)...........69 CANTONI MOTOR...................................................18 CBM-BULGARIA ...................................................... 32 CCS - BULGARIA............................................. 65, 96 CONTRAGENT 35...................................................81 CONTROLTEST............................................ 102, 111 DELTA INSTRUMENTS............................................72 ECO INDUSTRIES....................................................27 EEG ENGINEERING .................................................73 ELECT ..................................................................... 74 ELECTRODES FACTORY - IHTIMAN........................60 ELKABEL ................................................................. 75 ELMARK GROUP....................................................28 ELPROM HARMANLI...............................................76 ELTERA M..............................................................44 ENERGETIKA LD.....................................................77 ENERGOTEH ......................................................... 110 GASTERM ............................................................. 109 GLOBAL - TEST...............................................26, 43 HAMSTER CLEANING.............................................36 HEXONIC ................................................................. 56 HYDAC...........................................................64, 105 I.B.L.-BULGARIA ..................................................... 61 INDUMATIC ............................................................. 29 INSTITUTE OF ELECTROCHEMISTRY AND ENERGY SYSTEMS „ACADEMICIAN EVGENI BUDEVSKI“ - BAS......................................45 JO & VEN BULGARIA.............................................80 KASTIVA ................................................................. 62 KONICA MINOLTA BULGARIA.................................46 LEGRAND BULGARIA..............................................54 LOKATOR-K ............................................................ 82 MAUS ELECTRONICS.............................................30 MAX WEISHAUPT............................................ 57, 19 METIX CO...............................................................83 MICRODIS ELECTRONICS.......................................31 MOTT MACDONALD (BULGARIA).........................103 NAKRA .................................................................... 63 NIKDIM ................................................................... 84 PANIMEX ................................................................ 85 PHOTOMATE BULGARIA.........................................48 RAIKOS TECH.........................................................86 RITTAL .................................................................... 87 SCHRACK TECHNIK................................................98 SGS BULGARIA......................................................88 SHANDOR ............................................................... 97 SIBEL ...................................................................... 89 SIEMENS ENERGY..................................................91 SIMPLEX ................................................................. 33 SOL BULGARIA.....................................................112 STIMAR 1........................................................ 34, 47 T&D ENGINEERING.................................................92 THETA-CONSULT .................................................. 104 TRANSIMPEX-BULGARIA ........................................ 94 TRISTAN 02............................................................95 TUV RHEINLAND BULGARIA...................................35 VERSOLEY .............................................................. 42 VIV ISOMATIC.................................................. 52, 70 VVT ENGINEERING..................................................41 WEID-BUL........................................................ 25, 71

ENERGYINFO.BG 6 През 2023 г. ЕСО продължи да работи за модернизацията и трансформацията на електропреносната мрежа в отговор на целите на зеления преход. През лятото в търговска експлоатация беше въведен междусистемният електропровод 400 kV между България и Гърция. Електропроводът е с обща дължина 151 км. ЕСО започна изграждането на българския участък от 122 км в началото на 2020 г. и финализира строителството през 2021 г. Следващите ни амбиции за разширяване на електропреносната система и увеличаване на капацитета на мрежата са насочени в северна посока. В края на 2023 г. Европейската комисия включи съвместния проект „Кармен 2“ между българския електропреносен оператор ЕСО и румънските преносни оператори Транселектрика и Delgaz Grid S.A. в шестия списък с проекти от общ европейски интерес. В рамките на проекта ЕСО ще изпълни инвестиции от близо 1 млрд. лв. за модернизиране на електропреносната мрежа и увеличаване на нейния капацитет в Северна България с цел оползотворяване на потенциала за производство на възобновяема електроенергия от над 8000 MW, включително под формата на зелен водород. ЕСО планира изграждането на нови цифровизирани подстанции 400/ 110 kV, както и увеличаване на капацитета на съществуващите подстанции, чрез трансформация от ниво на напрежение 220/110 kV към 400/110 kV, и изграждането на 222 км нови електропроводи 400 kV. Извършваме и мащабна реконструкция на близо 1000 километра електропроводни линии 110 kV, за да осиЕСО решително продължава последователната си инвестиционна политика за развитие на електропреносната мрежа Ангелин Цачев, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ гурим необходимия капацитет за присъединяване на новоизграждащите се ВЕИ мощности. През 2023 г. започнахме изпълнението и на проекта Greenabler, който е на обща стойност 1,5 млрд. лв. Той е насочен към реконструкция на 966 км електропроводни линии чрез трансформацията им от ниво на напрежение 220 kV към 400 kV. Дейностите по проекта трябва да бъдат финализирани до 2030 г. Бъдещето е на електроенергетиката Тенденциите недвусмислено се диктуват от целите за декарбонизация на европейската икономика. Бъдещето е на електроенергетиката. Така ролята на електропреносните оператори става подчертано важна. Развитието на ядрената енергетика и водородните технологии са ключовите средства за осигуряване устойчивостта на сектора. Разгръщането на беземисионните мощности води до постигане на конкурентни цени в цяла Европа. Усилията, които вложихме през отминалите години за интегрирането на българската пазарна зона към общоевропейския пазар, вече дават резултат. Преходът към зелена енергетика е в ход Продължаваме изпълнението на инвестиционната политика на ЕСО за трансформация и модернизация на електропреносната мрежа в отговор на тенденциите за увеличаване на екологично чистите производствени мощности. До края на тази година ще финализираме процеса по дигитализация и автоматизация на подстанциите. В партньорство с общините стартираме изпълнението на проекта на ЕСО за изграждане на национална мрежа от зарядни станции за електромобили в близост до подстанциите на оператора, както и на инфраструктура на ключови места в страната от зарядни станции за водород за превозните средства от обществения и тежкотоварния транспорт. Широка институционална подкрепа от ЕК и ENTSO-E получи и визията на ЕСО за създаването на нов енергиен коридор за споделяне на зелената електроенергия. Реализацията му ще осигури преноса на зелената електроенергия от страните с повишено производство към тези с пиково потребление в съответния часови диапазон. ЕСО бележи напредък и по посока балансираното управление на електроенергийната система в условията на ускорено интегриране на нови ВЕИ. През 2024 г. ще се присъединим към европейските балансиращи платформи. В началото на 2024 г. в рамките на срещата на високо равнище за свързаност на държавите от Централна и Югоизточна Европа обсъдихме с електропреносните оператори на Гърция и Румъния съвместни инициативи за реализация на общи ВЕИ проекти в региона в подкрепа на подписаната от енергийните министри декларация за сътрудничество в областта на възобновяемата енергия и преноса на данни. Преходът към зелена енергетика е в ход и ЕСО отговорно работи за неговото постигане и устойчиво управление на електроенергийната система.

ENERGYINFO.BG 7 Тенденциите за декарбонизация, дигитализация и децентрализация на сектора се запазват Добри Митрев, председател на УС на Българска стопанска камара (БСК), за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ С променлив успех поради честите промени в управлението на страната е участието на БСК в Консултативния съвет по Европейската зелена сделка и създадените към нея комисии – за енергиен преход и по енергийна ефективност и енергийна бедност, чрез които се предложиха дефиниции и правила за определяне на критерии за установяване на статут на енергийна бедност на домакинства, както и пътна карта за декарбонизация на енергетиката. Представихме предложения в съгласувателните процедури към Съвета по европейски въпроси по проекти на законодателни предложения на ниво ЕС и при формиране на националните позиции по тях. Това включва проекта на Регламент за създаване на инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации, скрининга на преките чуждестранни инвестиции – оценка и възможно преразглеждане на настоящата рамка на ЕС. Част от положителните ефекти, отчитани през 2023 г., са продължение на работата и политиките, които следваме от предишни години, самостоятелно и в партньорство с други организации. Това включва официални позиции по критично значими стратегически документи за българската енергетика, вкл. Интегрирания план енергетика – климат, проекта на Национална енергийна стратегия до 2030 г., концепцията за предоставяне на енергийни помощи във връзка с предстоящата либерализация на пазара за битовите потребители, цените на природния газ, продължаване на параметрите на наложената ефективна схема за компенсиране на загубите от високите цени на енергоресурсите и последствията от войната в Украйна и др. Прогнозира се значителен ръст на енергоконсумацията в световен мащаб Очаква се глобалното търсене на енергия да се увеличи с около 50% до 2040 г. в резултат от ръста на населението, индустриализацията и урбанизацията. Това определя продължаването на основните тенденции от предходните години, свързани с темите за декарбонизация на сектора, дигитализация, енергийна сигурност и децентрализация. В технологичните тенденции акцент отново са възобновяемите енергийни източници и развитието им, което ги прави все по-достъпни и ефикасни, съхранението на енергия, интелигентните мрежи, изкуственият интелект и блокчейн технологиите. Промените в производството и ползването на енергия водят до прилагането на нови иновативни бизнес модели, които са базирани на децентрализация, дигитализация и електромобилност, ангажиране на енергийните компании с местните общности и решаване на социални проблеми, създаване на нови партньорства. Технологичните решения и иновации обаче са с различна степен на индустриална зрялост, което донякъде ограничава достъпността и широката им приложимост. За реализиране на дългосрочни инвестиции е нужно постоянство на правната среда В първите месеци на годината работим по актуализацията на Интегрирания план енергетика – климат. Съществен проблем, който виждаме, е подцененият ръст на БВП в различните модели, използвани за прогнозиране на бъдещите нужди и потребление на енергия в страната, което ще ни обрече на енергийна бедност и евентуално догонващ икономически ръст в сравнение с останалите страни от ЕС, както и Еврозоната. Друг проблем е наличието на непоследователност и непредвидимост в националните планове и законодателство, а за реализиране на дългосрочни инвестиции е нужно именно постоянство на правната среда. От януари 2024 г. Схемата за търговия с емисии (СТЕ) е въведена и в морския сектор и заедно с партньорски бизнес организации планираме съвместни инициативи, подчертаващи критичността на този въпрос за запазване на икономическата конкурентоспособност на пристанищата на ЕС и екологичната цялост на СТЕ. Това също се очаква да повлияе на пряката свързаност с глобалните центрове и увеличаването на транспортните разходи за индустрията и компаниите в ЕС като цяло. Съществена част от работата ни е насочена към ангажиране на нашите членове за включването им в ранните етапи на обсъждане на проекти на регламенти и директиви не на национално, а на ниво ЕС, което ще помогне на бизнеса да защити своите интереси и да се подготви за прилагането на разпоредбите.

ENERGYINFO.BG 8 aрх. Любомир Станиславов, изпълнителен директор и член на УС на Аутомотив Клъстер България (АКБ), за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ Реализираните проекти и партньорства отчитаме като катализатор за успешното развитие на АКБ. През изминалата 2023 г. осъществихме инициативи с български и международни организации, сред които е и Асоциацията на производителите на автомобилни части и компоненти в Турция (TAYSAD), с която Клъстерът подписа меморандум за сътрудничество. Успешно проведохме редица събития, като най-мащабното от тях бе Automotive & Battery Forum. В рамките на тридневната конференция засегнахме ключови за сектора теми, включително батерийното производство, което бе акцент в автомобилната индустрия в световен мащаб. Събитието се проведе само ден след като страната ни официално подписа Декларацията за присъединяване към Европейския алианс за батерии (European Battery Alliance). В контекста на мащабните инвестиции в Европа, членството ни в Алианса отключи нови възможности пред страната ни за осъществяване на партньорства, инициативи и проекти в тази сфера. В края на миналата година бе анонсиран и планът на белгийската компания Avesta Battery & Energy Engineering (ABEE) да реализира инИзкуственият интелект ще допринесе за устойчивата и интелигентна мобилност вестиция за заводи за производство на батерии у нас. Редица области у нас се позиционират отчетливо на картата на аутомотив индустрията Автомобилният сектор в България продължава линията на своето динамично развитие, като през 2023 г. заетите специалисти надвишават 80 000, a БВП, генериран от аутомотив сектора, възлиза на над 10 млрд. евро. Ако разгледаме развитието на сектора от географски ракурс, София се оформи като хъб на софтуерната индустрия, а в Пловдив е концентрирана значима част от производствената дейност. За щастие, в последните години и други области се позиционират отчетливо на картата на аутомотив индустрията. Сред тях са Стара Загора, Бургас, Русе, Плевен, Ботевград, Враца и др. От една страна, тенденциите, обуславящи разрастването на сектора и пазарния растеж на компаниите, са свързани с технологичното модернизиране и интелигентното производство. В условията на динамично променящата се общественоикономическа среда, автоматизацията и внедряването на съвременни роботизирани технологии от предприятията са основен фактор за оптимизиране и повишаване ефективността на производствените им процеси. Автомобилният софтуер е ключова сфера, около която се осъществява революцията в автомобилостроенето, и пред която се откриват огромни перспективи за развитие. Изкуственият интелект е технология, която несъмнено ще дефинира бъдещето на сектора и ще допринесе за устойчивата и интелигентна мобилност. И през 2024 г. ще насочим целите и проектите си към насърчаване развитието на компаниите от нашата екосистема Предвиждаме провеждането на редица събития, в рамките на които не само ще бъдат дискутирани актуални и важни за бизнеса теми, но и ще предоставят възможност за нетуъркинг и нови партньорски взаимоотношения между компаниите. Най-мащабното от събитията ни ще бъде нашата традиционна международна конференция, която тази година ще проведем през юни в София. Щастливи сме, че форумът се утвърди като платформа, очертаваща развитието и технологичните пробиви в индустрията. Ето защо тази година програмата си поставя за цел да проследи процесите на трансформация на индустрията и да артикулира предизвикателствата на бъдещето в аутомотив сектора. Тя ще очертае иновациите и тенденциите в производството на батерии и батерийните технологии, модерното роботизирано и дигитализирано производство, автомобилния софтуер, както и пробивите при изкуствения интелект. И тази година събитието ще обедини стотици технологични новатори и експерти от цял свят, които ще споделят своя опит и знания, както и ще могат открият нови хоризонти за съвместни сътрудничества. АКБ също така ще развие съвместната си дейност и с други международни организации, академичните институции и държавната власт в посока подобряване на иновационния климат в българската аутомотив индустрия. През тази година ще стартира дейността си и Дигиталният иновационен хъб към АКБ, чиято цел е да подкрепи компаниите да бъдат конкурентоспособни и да се позиционират на международните пазари.

ENERGYINFO.BG 9 Миналата 2023 г. беше изключително успешна за развитието на организационната структура на БАСЕЛ. Бяха приети 20 нови редовни члена, предприятия от електроиндустрията. Новите членове имат общ годишен оборот 618 млн. лв. и персонал 3800 служители. В това число са предприятия на водещите световни фирми АББ и Сименс, което значително увеличава авторитета на асоциацията. През 2023 г. БАСЕЛ прие също така 10 нови асоциирани члена. Това са фирми, организации, структури и физически лица, които активно сътрудничат с предприятия от електроиндустрията – Нидерландскобългарска търговска камара, Технически университет – Габрово, Институт по роботика „Св. Апостол и Евангелист Матей“ при БАН и др. Активно участваме в организирането на важни инициативи В рамките на изминалата година се проведоха редица важни дейности и мероприятия, организирани с активното участие на БАСЕЛ. Асоциацията състави и предостави на министъра на икономиката и индустрията информационен материал с проблемни теми за бранша. Също така изготвихме и предоставихме на ИАНМСП списък със специализирани изложения и търговски мисии, които да влязат в програмата за държавно финансово подпомагане. БАСЕЛ организира две срещи с медиите, на които беше представена информация за развитието на електроиндустрията, както и щандове на Асоциацията на Международния технически панаир в Пловдив и на изложението Електроиндустрията продължава да е водещ сектор в износа от България Орлин Димитров, изпълнителен директор на Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ Machtech & Innotech в София, на които фирми членове имаха възможността да поставят безплатно свои рекламни материали. Сред важните събития през 2023 г. бе Годишната среща на БАСЕЛ в Петрич, в рамките на която бяха посетени предприятията на фирмите Авист, Метикс и Екита. Асоциацията организира среща на членовете с г-н Мориц Зайлер, икономическо аташе към Посолството на ФР Германия в София. Състоя се и опознавателна среща между фирма Сименс и членовете на БАСЕЛ. Секторът е един от водещите за страната Електроиндустрията е един от водещите браншове на преработващата индустрия в България с поголям дял от средния в Европейския съюз. По данни на Евростат българската електроиндустрия има годишен оборот 4,6 млрд. евро и персонал от 55 хиляди служители. Това са 12% от общия годишен оборот и 11% от общия персонал на преработващата индустрия. В Европейския съюз тези показатели са съответно 9,7% и 9,1%. Българската електроиндустрия включва и регистрирани у нас предприятия, собственост на водещи чуждестранни фирми. Те осигуряват 55% от годишния оборот на бранша и наемат 62% от персонала. От 2016 г. всяка година електроиндустрията е водеща в износа от България с около 10% от общия износ. Това се потвърждава и през 2023 г., за която има частични данни за първите три тримесечия. От влизането на България в ЕС през 2007 г. до 2022 г. основните показатели на българската електроиндустрия се увеличават, както следва: годишен оборот – 5 пъти; износ – 5 пъти; производителност (добавена стойност/персонал) – 2,5 пъти; среден разход за персонала – 3,2 пъти. Предоставяме редица възможности за установяване на бизнес контакти и изграждане на партньорства Тази година предстои провеждането на най-голямото събитие в бранша у нас – БАСЕЛ организира първото издание на конференция за българската електротехническа и електронна индустрия, което ще се проведе на 11 април 2024 г. в София Хотел Балкан. Акценти в програмата ще бъдат тенденциите и предизвикателствата пред българската електроиндустрия, както и теми, свързани с дигиталната трансформация, зеления преход, електромобилността и добрите международни практики. През септември 2024 г. Асоциацията и фирми от електроиндустрията ще участват на Международния технически панаир в Пловдив. Организираме и серия от регионални кръгли маси за бранша, първата от които ще се проведе в Пловдив.

ENERGYINFO.BG 10 АПСТЕ е сдружение с нестопанска цел, което подкрепя развитието и пазарната интеграция на технологии за производство на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ), технологии за съхранение и търговия с енергия. Мисия на асоциацията е да създаде благоприятни регулаторни условия и бизнес климат в България за преход към устойчива, въглеродно неутрална енергетика. Широкият профил на членската ни база, която обхваща бизнес представители на производители, проектанти и интегратори на ВЕИ технологии и системи за съхранение на енергия, търговци на електроенергия и инвеститори в сектора, ни позволява да имаме активна позиция, становища и инициативи по различни аспекти на бизнес климата за развитие на ВЕИ проекти, както и на проекти за съхранение на енергия. Със сигурност една от най-големите и успешни инициативи на АПСТЕ през 2023 г. бе свързана с организирането на третото издание на конференцията RE-Source Southeast Europe (SEE), най-голямото регионално събитие, посветено на корпоративното снабдяване с възобновяема енергия и стратегиите за декарбонизация в индустрията. В конференцията взеха участие над 50 лектори, споделяйки своя опит в различни аспекти на корпоративното Навлизането на системите за съхранение на енергия би позволило на България да запази ключовата си позиция в енергийната карта на Балканите Десислава Матева, административен директор, Асоциация за производство, съхранение и търговия на електроенергия (АПСТЕ), за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ снабдяване, а събитието бе посетено от над 400 участници от Европа, Азия и Америка. Корпоративните договори за изкупуване на енергия ще осигурят стабилност и предвидимост в цените на енергия за компаниите, както и в развитието на ВЕИ в страната Корпоративното снабдяване с ВЕИ е бързо развиваща се тенденция в Европа. Водена от рязкото намаляване на разходите, съчетано с нарастващите призиви за устойчивост сред инвеститорите и потребителите, възобновяемата енергия се превърна в привлекателна инвестиция за компаниите по целия свят. Данните сочат, че само за Европа през 2023 г. сключените договори за корпоративно снабдяване (PPAs) са за 10,4 GW нови ВЕИ мощности. С постепенното навлизане на този тип договори в България, Румъния и Гърция, очакваме и предстоящото четвърто издание на RE-Source SEE да предизвика още по-голям интерес. Навлизането на системите за съхранение е от ключово значение за осигуряване на гъвкава енергийна система Следвайки мисията си за обмен на знания, опит, информация и добри практики АПСТЕ организира уебинари на различни актуални за България теми: „Гаранции за произход“, „Корпоративни договори за снабдяване със зелена енергия“, „Системи за съхранение на енергия“. В бялата книга „България: Съхранението на енергия като катализатор за променящия се енергиен сектор“, подготвена съвместно с експерти в областта, разгледахме текущото състояние на българския енергиен пазар и потенциала на приложенията за съхранение на енергия, които да направят революция на енергийния пейзаж в България. С инсталирането на над 1 GW соларни мощности през 2023 г. идва и необходимостта от възможности за погъвкаво управление на енергийната система, каквито съоръженията за съхранение на енергия могат да предоставят. Очакваме през 2024 г. да отчетем първите функциониращи сторидж проекти и в България. През 2023 г. обърнахме внимание и на друг сектор, който все по-успешно се развива в Европа – агроволтаиката. С превода на български език на „Агросолар“ – ръководството на SolarPower Europe (Европейската асоциация на фотоволтаичната индустрия) за добри практики в областта на агросоларната енергия, АПСТЕ направи достъпна информацията за възможната синергия между селското стопанство и производството на електричество от солари. Нарастването на нуждите от електроенергия и продоволствените нужди на човечеството неминуемо ще доведе до необходимостта от двойна употреба на земята. През 2024 г. АПСТЕ ще продължи да води активен диалог със законодателните и регулаторните органи и мрежовите оператори относно подобряване условията за развитие на ВЕИ и системи за съхранение в страната и ще се стреми да допринася за добрата информираност в България по всички актуални за сектора теми и тенденции в Европа.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=