Енерджи Инфо БГ 2022

Ти Ел Ел Медиа ООД ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ® Издател Ти Ел Ел Медиа ООД София, 1612, бул "Акад. Ив. Ев. Гешов", 104, офис 9, тел.: (02)8183838; факс: (02)8183800 e-mail: office@tllmedia.bg web: www.tllmedia.bg ISSN 1314-4901 © Ти Ел Ел Медиа ООД, 2022 Формат 60х90/16 Печатни коли 14 За достоверността и пълнотата на публикуваната информация отговарят предоставилите я фирми. The authenticity and the completeness of the published information are responsibility of the represented companies. ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ® е издание на ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД – издателство за специализирана техническа периодика. ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ® включва информация за фирмите в България, специализирани в проектиране, производство, търговия и услуги в областта на енергетиката. Издава се ежегодно в печатна версия. Онлайн версия на алманаха е достъпна на сайта на изданието WWW.ENERGYINFO.BG За включване в следващото издание ползвайте формата на сайта на алманаха или се обърнете към отдел Реклама на издателството- тел. 02/818 3838, или на reklama@tllmedia.bg. алманах на българската енергетика онлайн регистър на фирмите доставчици на продукти и услуги за енергетиката WHO is WHO in the Bulgarian Energy Sector ENERGY INFO BG® is a publication of TLL MEDIA LTD. – the Bulgarian Publishing House for professional technical periodicals. ENERGY INFO BG® includes catalogue information for the operating on the Bulgarian market companies specialized in design, production, sales and services in the field of the Power Industry. The hard copy of the publication comes out once a year. The online register is available at its website WWW.ENERGYINFO.BG For participation in the next issue, please use the form at ENERGY INFO BG® website or contact the Advertising department of TLL MEDIA LTD.: phone +359 2 818 3838 or reklama@tllmedia.bg. ® ®

СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS Азбучен указател ................................................................................................................................................................................... 4 Company index ....................................................................................................................................................................................... 6 ЕСО работи активно в подкрепа на прехода към беземисионна енергетика Ангелин Цачев, изпълнителен директор на ЕСО .................................................................................................................................. 8 Икономиката ни трябва да е готова за предизвикателствата на изчерпаемите ресурси Силвия Тодорова, директор на Център "Предприемачество" към БСК ............................................................................................. 9 Енергийнонезависимите и въглероднонеутралните градски зони са наш приоритет Лияна Аджарова, председател на управителния съвет на АБЕА ....................................................................................................... 10 Пазарите все повече се сближават, като България е неизменна част от единния европейски електроенергиен пазар Мартин Георгиев, председател на УС на ATEБ .................................................................................................................................. 11 Важно е да се преодолеят митовете относно вятърната енергия Миглена Стоилова, председател на Надзорния съвет на БГВЕА ...................................................................................................... 12 Поддържаме позиция за реализиране и на двата ядрени проекта в България Станислав Георгиев, изпълнителен секретар на Булатом .............................................................................................................. 13 Електрическата мобилност навлиза все повече в България Илия Левков, председател на УС на ИКЕМ ......................................................................................... ................................................. 14 Фирмени представяния/ Company presentations РАЗДЕЛ 1 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ SECTION 1 ENERGY EFFICIENCY .................................................................................................... 15 РАЗДЕЛ 2 ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА SECTION 2 RENEWABLE ENERGY ................................................................................................... 33 РАЗДЕЛ 3 ЗАРЯДНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ SECTION 3 ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE ..................................................... 41 РАЗДЕЛ 4 ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА SECTION 4 THERMAL ENGINEERING............................................................................................... 49 РАЗДЕЛ 5 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА SECTION 5 ELECTRIC POWER SYSTEMS........................................................................................ 61 РАЗДЕЛ 6 ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА SECTION 6 NUCLEAR POWER INDUSTRY....................................................................................... 99 РАЗДЕЛ 7 ГАЗИФИКАЦИЯ, ВЪГЛИЩА, НЕФТ SECTION 7 GAS, COAL, OIL/PRIMARY ENERGY SOURCES.......................................................... 107

ENERGYINFO.BG 4 азбучен указател / company index Азбучен указател CANTONI MOTOR S.A. ................................... 17 DEHN SE ........................................................ 62 FRONIUS INTERNATIONAL GMBH .................. 35 HEXONIC-CZ .................................................... 51 MAX WEISHAUPT GMBH ................................ 52 АББ БЪЛГАРИЯ EOOД ................................... 43 АДАРА ИНЖЕНЕРИНГ .................................... 53 АДЕКС ЕНЕРДЖИ ЕООД ............................... 18 АС - ДС ООД ................................................. 63 АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ АГЕНЦИИ ................................... 19 АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ ............................ 64 АТРА ............................................................... 20 БЕВЕР-ДРАЙВ ЕООД ..................................... 21 БИ АР ЕС БОЛКАНС АД ................................ 65 БУЛАТОМ...................................................... 101 БЪЛГАРСКА ВЕТРОЕНЕРГИЙНА АСОЦИАЦИЯ (БГВЕА) ..................................... 36 ВАЙД-БУЛ ЕООД ............................................ 67 ВИАТЕХ-КО ..................................................... 22 ВИВ ИЗОМАТИК ООД .................................... 66 ГАЗТЕРМ ООД .............................................. 109 ГЕМАМЕКС МОУШЪН КО ............................... 44 ГЛОБАЛ - ТЕСТ ЕООД .................................... 37 ДАНФОС ЕООД, СЕГМЕНТ CLIMATE SOLUTIONS ..................... 54 ДЕЛТА ИНСТРУМЕНТ ..................................... 68 ЕКО ИНДЪСТРИС ........................................... 23 ЕЛЕКТ ЕООД .................................................. 69 ЕЛЕКТРО ПЛЮС ООД ..................................... 70 ЕЛИА АД ........................................................ 71 ЕЛИОР МЛ ЕООД ........................................... 38 ЕЛМАРК ГРУП ................................................ 24 ЕЛПРОМ ЕМЗ ................................................. 72 ЕЛПРОМ ЕМЗ - ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ ..................................... 45 ЕЛПРОМ ХАРМАНЛИ АД ................................ 73 ЕНЕРГЕТИКА ЛД ............................................. 74 ЕНЕРГОСЕРВИЗ АД ...................................... 102 ЕНЕРДЖИ-КА ЕООД ...................................... 75

ENERGYINFO.BG 5 азбучен указател / company index ЕХНАТОН ........................................... 39, 76, 77 ЖО И ВЕН БЪЛГАРИЯ ................................... 78 ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОДИ ООД ......................... 55 И.Б.Л.-БЪЛГАРИЯ ЕАД ................................... 56 ИНДУМАТИК ООД .......................................... 25 ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР "ЕЛЕКТРОМОБИЛИ" ИКЕМ ............................. 46 ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД ........................................ 79 ИНОТЕХ-ЕС ООД ............................................ 26 КАСТИВА ........................................................ 57 КОНТРАГЕНТ 35 ЕООД .................................. 80 КОНТРОЛТЕСТ ООД ............................. 103, 111 ЛОКАТОР-К ..................................................... 81 МАКИР-П ООД ............................................... 82 МАУС ЕЛЕКТРОНИКС ..................................... 27 МЕТИКС ......................................................... 83 МИКРОДИС ЕЛЕКТРОНИКС ........................... 28 ПАНИМЕКС ..................................................... 84 РИТАЛ ЕООД .................................................. 85 СЕНТРА .......................................................... 47 СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД .................................. 86 СИБЕЛ ООД ................................................... 87 СИГМА ЕООД ........................................... 58, 88 СИМПЛЕКС ..................................................... 29 СМС-С ЕООД ................................................. 89 СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД .................................... 112 СТИМАР 1 ЕООД ..................................... 40, 90 Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД .................... 92, 93 ТИТА-КОНСУЛТ ООД .................................... 104 ТРАФО ПАУЪР КОНСУЛТ ЕООД ............. 91, 105 ТРИСТАН 02 ООД .......................................... 94 ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ............... 32 ФЕСТО ЕООД ........................................... 30, 31 ФИЛКАБ АД ................................................... 95 ХЕРЦ АРМАТУРА ЕООД ................................. 59 ХИДАК ЕООД ......................................... 96, 106 ЦЕ ЦЕ ЕС - БЪЛГАРИЯ ООД ......................... 60 ШАНДОР ООД ................................................ 97 ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ .................. 48 ШРАК ТЕХНИК ЕООД ..................................... 98

ENERGYINFO.BG 6 азбучен указател / company index Company Index ABB BULGARIA EOOD .................................... 43 AC - DC OOD ................................................. 63 ADARA ENGINEERING ..................................... 53 ADEX ENERGY ................................................ 18 AKHNATON ........................................ 39, 76, 77 ASSOCIATION OF BULGARIAN ENERGY AGENCIES ........................................ 19 ASSOCIATION OF TRADERS WITH ENERGY IN BULGARIA .......................... 64 ATRA .............................................................. 20 BEVER-DRIVE LTD .......................................... 21 BRS BALKANS AD .......................................... 65 BULATOM ..................................................... 101 BULGARIAN WIND ENERGY ASSOCIATION (BGWEA) ................................. 36 CANTONI MOTOR S.A. ................................... 17 CCS - BULGARIA OOD ................................... 60 CMC-C LTD. ................................................... 89 CONTRAGENT 35 LTD .................................... 80 CONTROLTEST LTD. ............................. 103, 111 DANFOS EOOD, CLIMATE SOLUTIONS ........... 54 DEHN SE ........................................................ 62 DELTA INSTRUMENTS .................................... 68 ECO INDUSTRIES LTD. ................................... 23 ELECT LTD ..................................................... 69 ELECTRIC VEHICLE INDUSTRIAL CLUSTER EVIC ........................... 46 ELECTRO PLUS LTD ....................................... 70 ELECTRODES FACTORY - IHTIMAN ................ 55 ELIA AD .......................................................... 71 ELIOR ML LTD. ............................................. 38 ELMARK GROUP ............................................ 24 ELPROM EMZ ................................................. 72 ELPROM EMZ - CHARGING STATIONS FOR ELECTRIC VEHICLES ............................... 45 ELPROM HARMANLI JSCO ............................. 73 ENERGETIKA LD ............................................. 74 ENERGOSERVICE AD .................................... 102 ENERGY-KA LTD ............................................. 75 ENGINEERING EAD ......................................... 79 FESTO GMBH ............................................ 30, 31

ENERGYINFO.BG 7 азбучен указател / company index FILKAB AD ...................................................... 95 FRONIUS INTERNATIONAL GMBH ................. 35 GASTERM OOD ............................................. 109 GEMAMEX MOTION CO .................................. 44 GLOBAL - TEST EOOD ................................... 37 HERZ ARMATURA LTD ................................... 59 HEXONIC-CZ .................................................... 51 HYDAC .................................................... 96, 106 I.B.L.-BULGARIA EAD ..................................... 56 INDUMATIC LTD ............................................. 25 INOTECH-ES LTD. ........................................... 26 JO & VEN BULGARIA ..................................... 78 KASTIVA ......................................................... 57 LOKATOR-K .................................................... 81 MAKIR-P LTD ................................................. 82 MAUS ELECTRONICS ...................................... 27 MAX WEISHAUPT GMBH ................................ 52 METIX CO ....................................................... 83 MICRODIS ELECTRONICS ............................... 28 PANIMEX ......................................................... 84 RITTAL LTD .................................................... 85 SCHNEIDER ELECTRIC BULGARIA .................. 48 SCHRACK TECHNIK EOOD ............................. 98 SENTRA .......................................................... 47 SGS BULGARIA LTD. ...................................... 86 SHANDOR LTD. .............................................. 97 SIBEL LTD. ..................................................... 87 SIGMA LTD. .............................................. 58, 88 SIMPLEX ......................................................... 29 SOL BULGARIA JSC ..................................... 112 STIMAR 1 ЕООD ....................................... 40, 90 T&D ENGINEERING LTD ........................... 92, 93 THETA-CONSULT LTD. ................................. 104 TRAFO POWER CONSULT ...................... 91, 105 TRISTAN 02 LTD. ........................................... 94 TÜV RHEINLAND BULGARIA LTD ................... 32 VIATECH-CO LTD ............................................ 22 VIV ISOMATIC LTD ......................................... 66 WEID-BUL EOOD ............................................. 67

ENERGYINFO.BG 8 ЕСО работи активно в подкрепа на прехода към беземисионна енергетика Ангелин Цачев, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ Електроенергийният системен оператор (ЕСО) интензивно работи за разширяване на електропреносната мрежа и осигуряване на необходимите преносни възможности за посрещане на растящия дял на нови ВЕИ проекти и трансформацията на енергетиката в отговор на декарбонизацията. Присъединяване на новите беземисионни генериращи мощности и гарантиране на балансираното управление на електроенергийната система са сред основните задачи, пред които ни изправят новите реалности. Фокусът в работата на ЕСО е насочен към осигуряване на ефективни модели за управление на електроенергийната система при растящ дял на производството от ВЕИ, както и на качествена електропреносна инфраструктура. През 2021 г. успешно финализирахме изграждането на три от петте електропровода 400 kV, които дружеството изпълнява по проектите от общ европейски интерес, както и българския участък от втория междусистемен електропровод между България и Гърция. Въвеждането в експлоатация на тези съоръжения е от съществено значение за осигуряване на необходимия преносен капацитет за присъединяване на новите генериращи мощности и гарантиране на доставките на електроенергия в региона. Разширяването на електропреносната инфраструктура е ключово и за успешната работа на интегрирания общоевропейски пазар. През 2021 г. постигнахме решителен напредък и в тази посока. На 11 май България се присъедини към единния европейски пазар „ден напред“ на българо-гръцка граница, а на 27 октомври в реално действие влезе и пазарното обединение на българорумънска граница. През отминалата година след усиленото регионално сътрудничество и активното съдействие на българския електропреносен оператор беше създаден Регионален координационен център по сигурността на електроенергийните мрежи на страните от Югоизточна Европа. Отчитаме тенденция на повишен инвеститорски интерес към ВЕИ През 2021 г. в отговор на нарасналия инвеститорски интерес към ВЕИ ЕСО разработи електронната географска карта с актуална информация за оперативните възможности за присъединяване на производители и потребители на електроенергия. Тук е мястото да отбележа, че за последните три години в ЕСО са постъпили заявления за присъединяване на близо 15 200 MW нови ВЕИ централи. Само за първия месец на 2022 г. постъпилите заявления в ЕСО са общо 184 за 1188 МW инсталирана мощност, докато през месец януари 2021 г. те са 12 броя с обща мощност от 28,78 МW. Тази тенденция диктува необходимостта от развитие на електропреносната инфраструктура и внедряване на системи за нейното надеждно управление. През отминалите години работим интензивно именно в тази посока. Продължава автоматизирането на управлението на подстанции Успешно въведохме нови системи за дистанционно управление на подстанциите. Изградихме пет опорни пункта, от които вече се управляват 105 подстанции. Още 20 подстанции са технически завършени и предстои преминаването им към автоматизирано управление. Паралелно реализираме мащабен проект по реконструкция на откритите разпределителни уредби на подстанциите. Завършихме изграждането на подстанции 110/ 20 kV „Каблешково“ и „Ихтиман“. Направихме мащабни реконструкции на откритите разпределителни уредби 110 kV на подстанции „Ардино“, „Варна Запад“ и „Самоков“. През 2021 г. вложихме 252 млн. лв. в изпълнение на инвестиционната и ремонтната програма на дружеството. Разширяване на електропреносната инфраструктура с цел гарантиране на сигурността на доставките През 2022 г. продължаваме да влагаме усилия за качественото разширяване на електропреносната инфраструктура с цел гарантиране на сигурността на доставките на електрическа енергия. Предстои да изградим нов електропровод 110 kV Варна Север – Каварна, нова ВЛ 110 kV за присъединяване на новоизграждащата се подстанция „Обзор“ 110/20 kV, както и нова линия, свързваща подстанции „Курило“ и „Металургична“. Планирали сме и реконструкция на откритите разпределителни уредби 110 kV на подстанции „Пловдив“, „Девня 1“, „Каварна“, „Лазур“, „Ловеч“, „Луковит“ и др. Продължаваме и изпълнението на проекта за автоматизиране управлението на подстанциите. Целта ни е до края на годината 200 подстанции да преминат на дистанционно управление от опорен пункт. Електроенергийният системен оператор продължава активно да работи за модернизирането на електропреносната система, както и добавя своята визия за развитие на базовите мощности и новите технологии в условия на преход към беземисионна енергетика.

ENERGYINFO.BG 9 Особено трудна бе отминалата 2021 г. за предприятията, в чиито производствени дейности електроенергията и природният газ са значителен процент от себестойността. Разбира се, тя бе трудна за всички стопански потребители. От тази гледна точка до някаква степен като успех може да се оцени постигането на договореност с правителството за компенсиране поне на част от извънредните енергийни цени на крайните потребители, т.е. възстановяване на предприятията на дял от надвзетите суми. Те трябва да се възприемат като подкрепа в труден момент, защото коректните български предприемачи допринасят към обществото под формата на данъци и осигуровки и те се нуждаят от подкрепата на обществото, за да продължат работата си. Фокусираме се върху няколко направления, свързани с тенденциите на енергийните пазари На основата на двете водещи тенденции, които ще формират енергийните пазари през настоящата и бъдещите години, а именИкономиката ни трябва да е готова за предизвикателствата на изчерпаемите ресурси Силвия Тодорова, директор на Център "Предприемачество" към Българска стопанска камара (БСК), за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ но – преминаване към нискоемисионна енергия, слабо успокояване на ценовите нива и декарбонизация, трансформация на икономиката, усилията ни са насочени в няколко направления. На първо място, това е постигането на по-устойчив, дългосрочен модел, при който ще бъдат защитени в еднаква степен интересите на потребителите и производителите на електроенергия чрез дългосрочното предлагане на базова електроенергия от нискоемисионни източници, което да удовлетворява вътрешното потребление в страната. Например, чрез минимум едногодишни контракти, гарантиращи ценовата стабилност за българските потребители на свободния пазар. Следва отстраняването на съществуващите технологични, нормативни, икономически и специфични ограничения пред така наречените активни потребители (които не само потребяват, но и отдават енергия от техните инсталации, сгради или съоръжения) при участието им в пазара на допълнителни услуги. Технологичните ограничителни условия могат да се преодолеят чрез дефиниране на съответни балансиращи продукти и кооптимизация, агрегиране и комуникационна свързаност. Нормативните ограничения се отнасят до уреждането на правата и управление на съоръженията след границата на собственост, приоритизиране ползването на гъвкави услуги между оператора на разпределителната мрежа и оператора на преносната система, липсата на бизнес и/или договорни модели. По отношение на декарбонизацията, е необходимо да трансформираме икономиката си така, че тя да може да посрещне предизвикателствата на непрекъснато намаляващите и ограничени ресурси. Затова сформираме Консултативен съвет към БСК по Европейския зелен пакт и законодателните предложения от пакета „Подготвени за цел 55“ за обсъждане на конкретните инициативи на Европейската комисия, въздействието им върху бизнеса, и по-специално българския бизнес, и формиране на позиции по тях с цел подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на предприятията.

ENERGYINFO.BG 10 Енергийните агенции продължават да са безспорни лидери в областта на устойчивото енергийно планиране, моделиране и управление, дисперсионното моделиране на качество на въздуха, енергийните и екологичните анализи на общинско и регионално ниво. Те успешно участват в иновативни проекти за енергийно позитивни зони в градовете, въвеждане на ВЕИ инсталации в социални и други обществени сгради за устойчиво намаляване на енергопотреблението, справяне с енергийната бедност. Разработен беше национален доклад за оползотворяване на биомасата за развитието на биоикономиката. През отминалата година лабораторията за изпитване на твърди биогорива, компост и биоразградими отпадъци премина през успешна преакредитация по ISO 17025 с разширение на обхвата, включително и изпитване на RDF. Тя работи успешно с клиенти от цял свят в рамките на няколко Европейски сертификационни схеми за биогорива. В рамките на АБЕА стартираха нови проекти за устойчива биомаса за енергия и биоикономика и прилагане на изЕнергийнонезависимите и въглероднонеутралните градски зони са наш приоритет Лияна Аджарова, председател на управителния съвет на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА), за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ следвания за подобрение на въздуха с участие на гражданите. През 2021 г. АБЕА организира дискусионно-интерактивна национална конференция „Интелигентни градове и региони в действие“ с участието на национални институции, общини, бизнеса и обществеността. Събитието беше насочено към актуални теми в областта на интегрираното енергийно управление и развитие, интелигентните градове с „умни“ сгради с близко до нулевото енергийно потребление, енергийно позитивни зони в градовете, както и финансиране за подобни проекти. Конференцията беше наситена с множество резултати от реализираните проекти на участващите организации. Продължаваме да работим в областта на интелигентните градове През 2022 г. енергийните агенции ще продължат своята интензивна работа в областта на интелигентните градове и райони. Развитието на енергийно независими и въглеродно неутрални градски зони ще бъде наш приоритет, за който работим с няколко амбициозни български общини. Проектите ни за енергийно позитивни зони включват интегрирането на високотехнологични енергийни решения, смели градски политики и включване на гражданите в енергийни кампании. Партнираме си с местните власти и бизнеси, за да предложим най-добрите решения, които да спомогнат за борбата с промените в климата и замърсяването на въздуха. Членовете на АБЕА са в работните групи на стратегически европейски инициативи – за качество на въздуха, за новата директива за енергийна ефективност в сгради, за енергийно позитивни зони – в рамките на които дават своя принос и спомагат за оформяне на националните политики в тази област. През 2022 г. готвим препоръки за подобряване на използването на биомаса за енергия спрямо новите директиви за енергийна ефективност (REDII) и регламента LULUCF. Тази година ще работим с няколко български общини за подобряване на политиките им за енергия и климат, които ще подкрепим с детайлно енергийно моделиране до 2030 и 2050 г., както и планиране на внедряването на най-авангардните енергийни технологии, които ще спомогнат не само за енергийна независимост, но и за климатична неутралност и устойчивост на местните общности.

ENERGYINFO.BG 11 Ако се абстрахираме от темата, свързана с рекордните цени на електроенергията и енергоносителите, 2021 г. беше съществена за интеграцията на българския пазар в общия европейски електроенергиен пазар. Това се постигна чрез две обединения на борсовите пазари „Ден напред“ първо на гръцка, а впоследствие и на румънска граница. В резултат страната ни стана част от европейското единно обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC). Ефектът е, че на дневна база електроенергията се движи свободно от пазарната зона с по-ниска цена към тези с по-висока. По този начин се постига изравняване на цените. Вече няколко пъти станахме свидетели България да внася електроенергия от традиционно поскъпия гръцки пазар в периоди с високо производство от ВЕИ, но с по-ниска цена в южната ни съседка. Друг съществен момент, на който трябва да обърнем внимание, е големият интерес към изграждането на нови електроцентрали, използващи възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). За подобни проекти допринесоха от една страна намаляващите инвестиционни разходи, а от друга – високите пазарни цени на електроенергията през 2021 г. За разлика от първата ВЕИ вълна в България от 2009 – 2012 г., настоящите проекти не се ползват от преференциални цени и ще реализират производството си изяло на пазарен принцип, като свободно догоПазарите все повече се сближават, като България е неизменна част от единния европейски електроенергиен пазар Мартин Георгиев, председател на УС на Асоциацията на търговците на енергия в България (ATEБ), за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ варят продажните си цени с крайни клиенти и търговци. Ценовите рекорди на пазарите Не можем да говорим за 2021 г. без да обърнем внимание на ценовите равнища на енергийните пазари. Цените тръгнаха неочаквано нагоре още през пролетните месеци на 2021 г., за да достигнат екстремни стойности през есенните и зимни месеци. Причините са множество, но основните от тях са драстично увеличение на цената на квотите за въглеродни емисии, рекордни цени на природния газ, по-студени месеци март и април и лято с по-високи температури от средните, неочаквано бързо възстановяване на търсенето след пандемията, намалено производство от вятърни и фотоволтаични централи, ремонти на базови мощности, липса на достатъчно инвестиции в нови мощности, извеждане на централи от експлоатация и др. Заради високите цени много бизнеси бяха засегнати, наблюдавахме отпадане на доставчици на електроенергия и природен газ, спиране на промишлени производства и нужда от държавна подкрепа за домакинствата и стопанските потребители почти навсякъде в Европа. Все още не е известно докога ще продължи периодът с високи цени, но все повече компаниите в сектора започнаха успешно да се адаптират към новите реалности. Това дава някаква доза успокоение и надежда, че през 2022 г. по-успешно ще можем да реагираме на пазарни сътресения. Усилията на Асоциацията през 2022 г. Сред основните цели на ATEБ са насърчаване и подпомагане на развитието на конкурентни пазарни отношения в електроенергийния сектор в страната. През 2022 г. ще фокусираме усилията си върху подобряване на функционирането на пазара и най-вече освобождаване на търговията от ненужни административни и регулаторни задължения. Ще се опитаме да подпомогнем премахването на най-различни съществуващи бариери пред навлизането на нови участници на пазара, било то производители, търговци или крайни клиенти. Реформирането на балансиращия пазар ще е следващата важна стъпка за достигане на справедливи цени и сближаването ни с европейските енергийни пазари. Отново ще се опитаме да сме в тясна комуникация на експертно и ръководно ниво с отговорните институции в сектора като Министерството на енергетиката, КЕВР, АУЕР, както и с основните производители на електроенергия и БНЕБ.

ENERGYINFO.BG 12 БГВЕА стартира 2021 г. с уебинар на тема „Неразкрития потенциал на офшорната вятърна енергия в българските води на Черно море“. Събитието събра виртуално ключови заинтересовани страни от българските публични власти, от Европейската комисия, европейските ни партньори от WindEurope, както и инвеститори във вятърната индустрия. Поради своите специфики офшорната вятърна енергия има потенциала да повлияе положително върху икономиката и България следва да се възползва от тази възможност за икономическо развитие в крайбрежните райони. Привличането на бизнеса за използване на морските ресурси и развитието на потенциала на Черно море, същевременно поддържането на баланса между икономическите интереси и опазването на околната среда, е политика, която следва да бъде част от стратегическите за сектора документи. Липсата на стратегия за развитие на офшорната вятърна енергия означава липса на отчетлив сигнал към инвеститорите в сектора. Ето защо е важно темата да бъде включена в стратегическите документи в обозрим срок, при първа възможност за тяхната ревизия. БГВЕА поставя въпроса за разработване на офшорния вятърен потенциал в българската част на Черно море и в свои писмени становища и публични изказвания. Във връзка с всички конкуретни предимства на технологията, както и значителния инвеститорски интерес, Асоциацията ще продължи конструктивен дебат по темата. Корпоративно снабдяване с възобновяема енергия Друго значимо събитие през изминалата година е присъединяването на Асоциацията към RE-Source Platform – платформа, обединяваща ресурси и коордиВажно е да се преодолеят митовете относно вятърната енергия Миглена Стоилова, председател на Надзорния съвет на Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА) и вицепрезидент Специални проекти в Postcriptum и CWP Global, за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ нираща дейности за насърчаване на рамка за корпоративно снабдяване с възобновяема енергия на европейско ниво. БГВЕА, заедно с Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ), положи основите на регионален център за споделяне на знания и разработване на подходяща политика, пазар и бизнес сътрудничество в производството на възобновяема енергия в България, насърчаване на корпоративното снабдяване с възобновяема енергия в страната и в по-широк аспект – в Югоизточна Европа. Конструктивен диалог с институциите за справедлива пазарна среда Краят на 2021 г. беше изпълнен с предизвикателства за производителите на вятърна енергия. Като резултат от приети решения на КЕВР през декември 2021 г./януари 2022 г., разходите за балансиране ще се увеличат значително, а приходите на производителите на вятърна енергия съществено намаляват. В тази връзка заедно с нашите локални партньори – Българска фотоволтаична асоциация (БФА) и Асоциация на търговците на енергия в България (АТЕБ), както и с помощта на WindEurope, предприехме кампания за информиране на отговорните институции относно негативните последици от тези две решения на Регулатора. На този етап стартирахме конструктивен диалог с институциите и се надяваме в бъдеще да постигнем баланс и справедлива пазарна среда за всички пазарни участници. Нужда от законодателни промени През изминалите години бяха приети редица законодателни промени, които премахват някои от бариерите пред бъдещите ВЕИ проекти. БГВЕА активно работи в посока отпадане на ограниченията и по отношение на опериращите вятърни централи, които в следващите години вече няма да бъдат насърчавани и ще трябва да работят при изцяло пазарни условия. Корпоративните договори за изкупуване на енергия в европейски мащаб устойчиво увеличават своя дял от 2015 г. Стремежът на Асоциацията е да спомогне въвеждането на този модел и създаване на подходяща рамка за прилагането му на местно ниво. Един от основните мотиви за сключване на подобни сделки е възможността за пониски и фиксирани разходи за електроенергия. Друга основна линия на БГВЕА е необходимостта от законодателни промени, които да облекчат разрешителния режим и процедурите по присъединяване на нови ВЕИ мощности и такива, които удължават полезния си живот и въвеждат нови и по-ефективни технологии (т.нар. repowering). Процедурите в момента са оптимизирани за големи конвенционални мощности, които имат дълъг цикъл на изграждане и въвеждане в експолатация. ВЕИ централите са с по-ниска мощност, с пократък период на изграждане, който може и да е на етапи, и са географски разпръснати, което изисква повече прозрачност по отношение на мрежовите капацитети, дигитализиране на процеса на съгласуване между различните институции и прецизна обработка на инвестиционните намерения. Една от основните цели на Асоциацията е популяризиране на ползите от използването на вятърна енергия. Не бива да се забравя, че технологията представлява най-чистата и достъпна форма за производство на енергия. В този смисъл важно е да работим в посока преодоляване на митовете относно вятърната енергия. Не, производството на вятърна енергия не вреди на популацията на птиците. Доказано е, че негативното въздействие на вятърните турбини върху птиците е незначително в сравнение с изменението на климата и други човешки дейности. Да, вятърните турбини могат да бъдат рециклирани, като европейската тенденция е витлата да станат напълно рециклируеми. Европейската вятърна индустрия се ангажира да използва повторно, рециклира или възстановява 100% от излезлите от употреба витла до 2025 г.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=